De natuur

Natuurbeheer

Op onze boerderij doen we aan natuur en landschapbeheer. Dit betekent dat we door verschillende maatregelen en aanpassingen de natuur en een mooi landschap een plaats proberen te geven op de boerderij.

We zijn aangesloten bij Den Hâneker (www.denhaneker.nl). Dit is een vereniging van boeren en burgers die zich samen inzetten voor behoud van streek eigen natuur en landschap in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Weidevogelbeheer

In het voorjaar komen de weidevogels weer terug uit verre landen om hier te broeden. We zetten dan enkele percelen geheel of gedeeltelijk onder water, zodat de vogels rustig op het water kunnen slapen en in de randen wormen kunnen eten en later zelfs ook kunnen broeden. De nesten worden opgezocht, zodat we er omheen kunnen maaien en ze kunnen beschermen tegen weidend vee. We passen ook mozaïekbeheer en uitgestelde maaidata toe, dit is het naast elkaar gelegen percelen afwisselend eerder of later maaien en weiden zodat er een mozaïk van langer en korter gras ontstaat. Dit doen we om er voor te zorgen dat er voor de verschillende vogels percelen zijn waar ze kunnen broeden, eten en schuilen.

Slootkantbeheer

In deze ongeveer 1meter brede moerassige strook langs alle sloten staan nog de echte oude weidebloemen waaronder enkele beschermde zeldzame soorten zoals de Dotterbloem. De kleurige linten geven een verscheidenheid van wel 200 verschillende planten. Dit zorgt voor voedsel voor heel veel insecten, vlinders en libellen. Die op hun beurt weer dienen als voedsel voor de weidevogeljongen, kikkers, padden, zwaluwen e.a. Om dit te beschermen houden we rekening met het maaitijdstip, om bloemen te laten bloeien en zaaien. Om te voorkomen dat de koeien bij het drinken de slootkant vertrappen hebben de koeien hun eigen drinkbak.

Ook de sloot zelf dient niet vergeten te worden, het is een eldorado van planten en diertjes zoals heikikkers, kleine modderkruipers, bootsmannetjes, mosselen, waterschorpioenen e.a. Geen wonder dat purperreigers, visdiefjes en ijsvogels hier regelmatig komen foerageren. Ook hier zijn maatregelen nodig om deze prachtige natuur in stand te houden. Zoals voorzichtig en regelmatig op de juiste manier de sloten schonen en baggeren.

Natuurterreinbeheer

We pachten vijf hectare hooi en weiland met poel van het Utrechts landschap. Een gedeelte wordt gehooid en op de rest grazen onze koeien die niet meer geschikt zijn om te melken en daar van hun welverdiende rust genietend en groeiend er voor zorgen dat uw en onze diepvries gevuld kan worden.

Landschapsbeheer

Ongeveer 80 knotwilgen en een paar kleine bosjes sieren de percelen dicht bij de boerderij, dit zijn zeer geliefde broedplaatsen voor wilde duiven, eenden, bosuil en steenuil. Ook de brandnetels trekken veel rupsen van vlinders zoals de dagpauwoog, atalanta en kleine- vos.

Het erf is aangekleed met een karakteristieke streekeigen beplanting. Deze is zo gekozen dat er bijna het hele jaar door nectar voor insecten te vinden is en dat er voor de vogels bessen en zaden zijn. Dan komen de groenlingen, zwartkopjes en vliegenvangers vanzelf.

Een takkenhoop op het erf biedt een schuilplaats aan kleine vogels en egels en niet te vergeten de hoop puin en hoop zand op het erf waar zich veel salamanders en rugstreeppadden ophouden.

De gebouwen staan open voor de boerenzwaluw (6 á 7 nesten), maar ook voor overwinterende vlinders, huismussen en spreeuwen die hun plaats onder de dakpannen vinden. Leilinden voor de hofstee maken het plaatje compleet.